home
header foto's


 

Prioriteit 1 Versterken innovatiekracht, kenniseconomie en ondernemerschap


Het versterken van de kenniseconomie, het regionale innovatieve vermogen en de
concurrentiepositie van het bedrijfsleven zijn van groot belang om de toonaangevende
positie van Oost-Nederland verder uit te bouwen. De sterke punten van de regio
vormen daarbij het uitgangspunt. Van daaruit wordt gestreefd naar verbetering van
de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen, het wegnemen van belemmeringen
en het geven van ruimte aan vernieuwende initiatieven.
 


Deze prioriteit is onderverdeeld in twee maatregelen:


Maatregel 1. Versterken kennisclusters voeding, gezondheid en technologie
Voor deze maatregel komen projecten in aanmerking die zijn gericht op versterking van de aanwezige kennisconcentraties rond Voeding, Gezondheid en Technologie. Het gaat om projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van Food Valley (rond de Universiteit Wageningen), Health Valley (rond de Radboud Universiteit in Nijmegen) en het Innovatieplatform Twente, en hun onderlinge mogelijkheden.

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie moeten:
• de aanwezige kennis bij bedrijven en kennisinstellingen in Oost-Nederland en daarbuiten economisch beter benutten;
• kennisuitwisseling verbeteren en aanwezige kennis bij bedrijven en kennisinstellingen in Oost-Nederland vergroten.

Typen van projecten die in aanmerking komen voor subsidie, richten zich op:

• versterking van de organisatiestructuur van de Valleys;
• innovatieprojecten binnen en tussen de Valleys onderling;
• versterking van de kennisinfrastructuur;
• het betrekken van het midden- en kleinbedrijf (MKB) bij toepassing van de kennis;
• het bieden van kansen voor (techno-)starters en doorstarters.

Maatregel 2. Versterken innovatiekracht en concurrentiepositie bedrijfsleven
Voor deze maatregel komen projecten in aanmerking die zich richten op versterking van de innovatiekracht en de concurrentiepositie van regionale bedrijven (met name in het MKB) die de ontwikkeling van nieuwe kennisgebieden (buiten voeding, gezondheid en technologie) bevorderen.

Doelen:
• stimuleren van innovaties van producten, processen, diensten en markten bij bedrijven (buiten de Valleydomeinen);
• verbeteren van kennisuitwisseling en vergroten van aanwezige kennis bij bedrijven en kennisinstellingen in Oost-Nederland;
• betere fysieke mogelijkheden creëren voor kennisintensieve bedrijven;
• via ICT betere overheidsdienstverlening bieden aan burgers en bedrijven;
• meer eco-efficiënte innovaties en maatregelen.

Typen projecten:
• bedrijfsgerichte regelingen (startersfaciliteiten, kennisvouchers, financiële voorzieningen, etc.);
• projecten die bijdragen aan de verbetering van de kennisinfrastructuur.

Beoogde doelgroepen voor beide maatregelen zijn bedrijven (primair MKB), kennis- en onderwijsinstellingen en (semi-)overheden.tekstgrootte
A-  A+