home
header foto's

Disclaimer


De informatie op go-oostnederland.eu komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de Management Autoriteit voor 'GO, Gebundelde Innovatiekracht'. De Management Autoriteit besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van go-oostnederland.eu. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De Management Autoriteit kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op go-oostnederland.eu. Het is mogelijk dat via de internetsite van ‘GO, Gebundelde Innovatiekracht’ toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De Management Autoriteit kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's. 

 

Privacy


De Management Autoriteit hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van go-oostnederland.eu. De Management Autoriteit is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site, maar uw naam of dergelijke hoeven wij niet te weten. Informatie over bezoeken aan go-oostnederland.eu worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken of e-mail verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie en daarna vernietigd.

 

Copyright


De Management Autoriteit behoudt zich het auteursrecht op de via de internetsite van ‘GO, Gebundelde Innovatiekracht’ verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s, fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de site go-oostnederland.eu mag zonder schriftelijke toestemming van de Management Autoriteit openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren dient in dat geval te geschieden met bronvermelding.

 

Geen rechten ontlenen aan de website


Hoewel de website met de nodige zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden, staan wij niet in voor de (juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de) informatie op deze website. Er wordt dienaangaande dan ook geen aansprakelijkheid aanvaard. De gegevens op deze website kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Wij verplichten ons niet de informatie op de site te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren.
Wij garanderen voorts niet dat de site continu en foutloos zal functioneren en aanvaarden ook geen aansprakelijkheid dienaangaande.


Zorgvuldig gebruik en voor eigen risico


Het gebruik van de website brengt ook verantwoordelijkheden mee. U zult zich op de website niet onnodig grievend uitlaten en/of anderszins schade toebrengen aan andere gebruikers van de website en/of de partners van ‘GO, Gebundelde Innovatiekracht’. Wij aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor uw uitlatingen en u vrijwaart ons tegen claims van derden verband houdende met uw uitlatingen en/of uw gebruik van de (informatie op de) website. Toegang tot en gebruik van de website is voor uw eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de toegang en het gebruik van de website. 

Wij beogen een ruim gebruik van de website. Wij kunnen echter niet voorzien noch bijhouden welk gebruik van de website wordt gemaakt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor koppelingen naar en de inhoud van andere websites waarnaar wordt gelinked en/of verwezen, ook niet indien deze websites het logo van ‘GO, Gebundelde Innovatiekracht’ bevatten. Ten overvloede wijzen wij u erop dat (de inhoud van) deze websites niet zijn (is) beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en/of actualiteit.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventueel geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem. 

 

Privacy


Uw persoonlijke gegevens worden niet openbaar gemaakt aan derden. Daarop gelden de volgende uitzonderingen:
- indien u informatie verstrekt teneinde deze op de website te plaatsen en/of ten behoeve van beleidsvorming. tenzij u hierbij heeft aangegeven dat u anoniem wenst te blijven en/of
- indien het nodig is informatie te verkrijgen van (een) derde(n) teneinde uw vraag te kunnen beantwoorden, tenzij u hierbij heeft aangegeven dat u anoniem wenst te blijven.
De Management Autoriteit van GO zal de informatie die u verstrekt via dit kanaal (inclusief uw persoonsgegevens) slechts gebruiken in het kader van het doel van deze website, te weten beleidsontwikkeling in samenwerking met haar partners.


Europese Unie 

als 

kenniseconomie


Voor de periode 2007 – 2013 is de inzet van de structuurfondsmiddelen vooral gericht op het bereiken van de doelen zoals geformuleerd tijdens de Top van Lissabon (2000): de Europese Unie wil de meest welvarende en competitieve kenniseconomie ter wereld worden. Later is daar tijdens de Top van Göteborg (2001) het thema ‘Milieu & Duurzaamheid’ aan toegevoegd. In 2005 is de Lissabon strategie vernieuwd. De strategie omvat drie doelstellingen:

• innovatie, ondernemerschap en kenniseconomie;
• attractieve regio’s en steden;
• meer en betere banen.

Het EFRO wordt ingezet op de eerste twee doelstellingen. De derde doelstelling wordt gefinancierd uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Hiervoor stelt in Nederland het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een programma op.


tekstgrootte
A-  A+