home
header foto's

Gelderland en Overijssel toonaangevend in innovatie


 

Europees stimuleringsprogramma versterkt positie Oost-Nederland


Oost-Nederland is een toonaangevende innovatieve Europese regio. Maar nog lang
niet iedereen realiseert zich dat. ‘GO Gebundelde Innovatiekracht’, een gezamenlijk
programma van de provincies Gelderland, Overijssel en de vijf in deze regio
gelegen stedelijke netwerken, brengt daar verandering in.

De traditionele productie-economie verandert onstuitbaar in een kenniseconomie.
Innovatie is een drijvende kracht in die ontwikkeling. Het benutten van kennis en
het vermogen om deze kennis in te zetten, daar draait het om. Of het nu gaat om
het ontwikkelen van nieuwe producten, processen of systemen, innovatie is het
sleutelwoord.

Oost-Nederland loopt voorop als het gaat om kennis en innovatie. Met recht is dit
deel van ons land aangemerkt als nationale innovatieregio. En dat willen we graag zo
houden. ‘GO’ is het Europese economische stimuleringsprogramma voor de periode
2007 – 2013 om die positie verder te versterken.
 

Drie sterke kennisconcentraties in Oost-Nederland op het terrein van voeding, gezondheid en technologie vormen het fundament van het programma. Food Valley, Health Valley en het Innovatieplatform Twente. Met deze drie pijlers en met de onderlinge samenwerking tussen deze drie (de zogenoemde Triangle) is Oost-Nederland de afgelopen jaren op de kaart gezet. Het programma GO investeert in deze ontwikkeling.

Maar er blijft volop ruimte voor nieuwe, opkomende kennisclusters. Innovatie en
ondernemerschap op deze terreinen krijgen van het programma een duwtje in de rug.
Het verbeteren van de bereikbaarheid en het verder ontwikkelen van aantrekkelijke
woon-, werk- en leefvoorzieningen helpen daarbij. Stuk voor stuk belangrijke voorwaarden voor een goed functionerende kenniseconomie.

De totale omvang van het programma voor de komende zes jaar bedraagt ruim 363
miljoen euro. Middelen die afkomstig zijn uit publieke en private financieringsbronnen.
De Europese Unie levert met 164 miljoen euro het grootste aandeel. Geld afkomstig
uit het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO). Een fonds dat onder meer
tot doel heeft versterking van de regionale concurrentiekracht en bevordering van
regionale werkgelegenheid.


Europese Unie 

als 

kenniseconomie


Voor de periode 2007 – 2013 is de inzet van de structuurfondsmiddelen vooral gericht op het bereiken van de doelen zoals geformuleerd tijdens de Top van Lissabon (2000): de Europese Unie wil de meest welvarende en competitieve kenniseconomie ter wereld worden. Later is daar tijdens de Top van Göteborg (2001) het thema ‘Milieu & Duurzaamheid’ aan toegevoegd. In 2005 is de Lissabon strategie vernieuwd. De strategie omvat drie doelstellingen:

• innovatie, ondernemerschap en kenniseconomie;
• attractieve regio’s en steden;
• meer en betere banen.

Het EFRO wordt ingezet op de eerste twee doelstellingen. De derde doelstelling wordt gefinancierd uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Hiervoor stelt in Nederland het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een programma op.


tekstgrootte
A-  A+