home
header foto's

Eerste exemplaar ‘Europa werkt in Oost-Nederland’ uitgereikt

 

12 mei 2017
D66 Europarlementariër Van Miltenburg kreeg tijdens de Europa om de Hoek Kijkdagen op vrijdag 12 mei uit handen van gedeputeerde Traag van provincie Overijssel het eerste exemplaar aangeboden van de terugblik op het EFRO Programma 2007-2013 ‘Europa werkt in Oost-Nederland’.

 
 

In de afgelopen 10 jaar hebben provincie Gelderland en provincie Overijssel het programma EFRO 2007-2013 uitgevoerd. Dit was een gezamenlijk subsidieprogramma van de beide provincies, de stedelijke netwerken Zwolle-Kampen Netwerkstad, Stedendriehoek, Netwerkstad Twente, Regio De Vallei en Stadsregio Arnhem Nijmegen. In de terugblik wordt een overzicht gegeven van de verschillende projecten die tot stand kwamen met behulp van geld uit Europa, rijk en regio.

 

Bekijk hier de terugblik Europa werkt in Oost-Nederland

 

207 projecten uitgevoerd
In de EFRO periode 2007-2013 zijn in totaal 207 projecten uitgevoerd en zijn 4257 arbeidsplaatsen gecreëerd. De totale investering die daarmee is gemoeid, bedraagt 531 miljoen euro. Onder de noemer ‘sterkere kenniseconomie, meer ruimte voor ondernemerschap en innovatie’ is steun verleend aan 4165 mkb-bedrijven, zijn 1096 startende bedrijven geholpen en zijn 175 nieuwe samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en kennisinstellingen opgezet in 132 projecten. Onder de noemer ‘een beter innovatieklimaat en aantrekkelijke en leefbare steden’ is steun verleend aan 75 projecten.


Elke euro uit Europa is verdriedubbeld


Mathijs Van Miltenburg, D66 Europarlementariër: “De Europese Unie investeert jaarlijks miljarden in regionale economische ontwikkeling, ook in Oost-Nederland. Het is goed te constateren dat dit beleid heeft bijgedragen aan de economische groei in Oost-Nederland. Maar het is vooral het succes van de ondernemers, kennisinstellingen en overheden die zo nauw hebben samengewerkt. Vanwege de Brexit zal het programma EFRO in de toekomst wellicht minder middelen krijgen. Ik ga mij echter inzetten voor een sterk Europees investeringsbeleid, waarvan alle regio’s en alle inwoners kunnen blijven profiteren. Want een sterk Europa heeft sterke regio’s nodig”.

 

Annemieke Traag, gedeputeerde voor Energie, Milieu en Europa: “Door slim samen te werken hebben regionale overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven in Oost-Nederland werk gemaakt van innovatie en geïnvesteerd in de economie van de toekomst. De inzet van 164 miljoen euro Europees geld heeft uiteindelijk 367 miljoen euro publieke en private investeringen uitgelokt in Overijssel en Gelderland. Dit komt doordat lokale overheden maar vooral ook het rijk en private partijen flink aan de projecten hebben bijgedragen. Daardoor is elke euro uit Europa uiteindelijk verdriedubbeld. Zeker tegen de achtergrond van een periode waarin de economie met een diepe economische dip te maken had, is dit een prestatie van formaat”.

Achtergrond informatie over GO-EFRO

Oost Nederland: innovatieregio
De traditionele productie-economie verandert in een kenniseconomie. Innovatie is een drijvende kracht achter deze ontwikkeling. Oost-Nederland is aangemerkt als nationale innovatieregio. Er zijn drie sterke kennisconcentraties op het terrein van voeding, gezondheid en technologie: Food Valley, Health Valley en het High Tech Cluster Twente. Om de concurrentiepositie van Oost-Nederland te versterken, investeerde het Gelders-Overijsselse EFRO-programma ‘GO Gebundelde Innovatiekracht’ in deze kennisclusters.

 

Europa maakt werk van innovatie in Oost Nederland


Met het investeringsprogramma EFRO willen Gelderland en Overijssel zoveel mogelijk Europees geld inzetten voor de versterking van de economie. Dat is gelukt, blijkt uit het eindverslag EFRO 2007-2013. 

 

In een periode van diepe economische crisis is meer dan een half miljard euro geïnvesteerd in de economie in Oost Nederland. 168 miljoen euro meer dan verwacht. Hiermee zijn 126 innovatieprojecten van 4150 bedrijven gefinancierd, die 4250 nieuwe banen hebben opgeleverd.


Uiteenlopende innovaties
Van de €530 miljoen investeringen in het EFRO programma is ruim €300 miljoen ingezet voor innovatieve projecten. Deze projecten hebben 4250 nieuwe banen opgeleverd in de Gelderland en Overijssel. Voorbeelden zijn het Wageningse bedrijf Micreos, dat een nieuwe technologie heeft ontwikkeld om bacteriën te bestrijden en de OptiGrip van o.a. Demcon uit Enschede: een endoscoop die kan voelen. Omdat de chirurgische ingreep hierdoor minder ingrijpend is, kan de patient eerder naar huis na een operatie. Ojah uit Ochten heeft zich met een EFRO investering kunnen door ontwikkelen tot een internationaal bedrijf dat biologische vleesvervangers verkoopt in 13 landen in Europa.


Een aantrekkelijk innovatieklimaat

Innovaties gedijen in een omgeving met toekomstgerichte ondernemers, kennisinstellingen en goed opgeleid personeel op alle niveau’s. EFRO steunt intermediairs die bedrijven bij elkaar brengen, zoals de 7 Regionale Centra voor Techniek en Stichting kIEMT voor energietransitie. Ook gaat er geld naar open innovatiecentra, zoals het Centre for Medical Imaging, waar bedrijven samen nieuwe technologieëen kunnen toepassen. Ruim €150 miljoen is ingezet om de steden aantrekkelijker te maken om te wonen en werken. Een voorbeeld is het station Nijmegen-Goffert dat Novio Tech Campus beter bereikbaar maakt voor forensen en daarmee aantrekkelijker voor bedrijven die zich op de campus willen vestigen.

 

Bedrijven investeren fors in innovatie
In de economische crisis is EFRO een aanjager geweest van innovatie in Oost Nederland. De inzet van €164 miljoen Europees geld heeft €366 miljoen publieke en private investeringen uitgelokt in Gelderland en Overijssel. €168 miljoen meer dan verwacht. Vooral omdat bedrijven meer zelf hebben geïnvesteerd in innovaties. In het EFRO programma 2014-2020 wordt deze werkwijze voortgezet.

 

Het eindverslag is op 21 maart vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Gelderland in de rol van managementautoriteit. Het verslag is opgesteld in het daartoe door de Europese Commissie verstrekte format. Een publieksversie van het eindverslag wordt binnenkort beschikbaar gesteld op deze website.
 

Eindverslag Operationeel Programma EFRO 2007-2013 Regio Oost-Nederland

 

Reizende tentoonstelling toont resultaten Europese subsidie

 

In de bibliotheek van Almelo startte 6 december de eerste van een reeks presentaties over de resultaten van het Europese stimuleringsprogramma GO–EFRO 2007-2013.

 

Van de Waterboulevard in Almelo tot Poppodium Doornroosje in Nijmegen: hoe was het, wat is er gedaan, en hoe is het geworden.


Van Waterboulevard tot Poppodium
In de afgelopen jaren is er met behulp van het Operationeel Programma GO-EFRO 2007-2013 flink geïnvesteerd in Gelderland en Overijssel. De reizende tentoonstelling, die meerdere gemeenten en de twee provinciehuizen aandoet, laat inwoners resultaten van projecten in hun directe omgeving zien.


Landelijke innovatieregio
De doelstelling van Europa is om economisch kansrijke gebieden verder te ontwikkelen tot economische topregio’s en zo de concurrentiekracht van de regio te versterken.
Oost-Nederland wil slim en duurzaam uitgroeien tot een economie van kennis, innovatie en ondernemerschap. Het GO-EFRO-programma 2007 -2013 investeerde daarom € 170 miljoen in 100 innovatieve projecten. In deze periode zijn ook belangrijke kennisclusters op het terrein van voeding, gezondheid en technologie - Food Valley, Health Valley en het High Tech Cluster Twente- verder ontwikkeld en versterkt.

 

Direct belang inwoners
Zo’n inspanning heeft vooral zin als ook de randvoorwaarden voor (innovatief) ondernemer-schap verbeteren. Daarom is ook flink geïnvesteerd in leefbaarheid en bereikbaarheid van woonwijken, stadsdelen en bedrijventerreinen. Hierbij zijn wegen, gebouwen, voorzieningen gerealiseerd, verbeterd of vernieuwd. Er is ook extra bedrijvigheid en werkgelegenheid ontstaan. Dit is van direct belang voor alle inwoners van de regio. Bijna 100 projecten zijn uitgevoerd met een investering van € 86 miljoen uit het GO-EFRO programma.

Zien veranderen doet veranderen!
De gezamenlijke inzet van Europa, het Rijk en de regio veroorzaakte - als een eerste dominosteen - een kettingreactie bij gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen en andere maatschappelijke organisaties. De totale investering is, met de bijdrage (€ 259 mijoen) van ook al deze partijen, uit gekomen op meer dan € 515 miljoen. Met de presentaties in de reizende tentoonstelling staan we hier bij stil. Het wordt zichtbaar hoe Oost Nederland zich door slimme samenwerking ontwikkelt tot een Europese innovatieve topregio.

 

Bekijk hier de presentaties van de deelnemende steden.
 


Publieke opening zelfvoorzienend datacentrum Hipersense

 

Eén container, 133 zonnepanelen en een acht meter hoge windmolen. Samen vormen ze Hipersense, een systeem dat big data kan verwerken en tegelijkertijd zijn eigen duurzame energie opwekt.

 

Handig op plekken waar infrastructuur ontbreekt of tekortschiet. Bijvoorbeeld in een woestijn in Chili waar Radboud-sterrenkundigen een telescoop willen bouwen, of bij een noodhospitaal. Op vrijdag 20 november is er een demonstratie van het systeem in Arnhem.

 

GO-EFRO subsidie
Hipersense is een samenwerking tussen de Radboud Universiteit, Pasman Motoren & Aggregaten, Mecon, Incaa, Neroa en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hipersense is mede mogelijk gemaakt door GO Oost Nederland en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

 

Publieke opening in Arnhem

Tijdens de publieke opening van Hipersense op vrijdag 20 november wordt het systeem gepresenteerd op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem. Met de door het prototype opgewekte energie uit zonnepanelen en windmolens worden daar elektrische auto’s opgeladen. Na ongeveer een jaar verhuist het prototype naar Chili, om daar de eerste drie BlackGEM telescopen te ondersteunen. De opening, inclusief inleiding, demonstratie en borrel, duurt van 14.30 tot 17.30 uur. Zie voor meer informatie over de opening deze website. (18-11-2015)

 

 

Gelders Arcadië: Geschiedenis in verhalen.

 

Het resultaat mag er zijn:

-Een boek met verhalen over een breed scala aan onderwerpen uit de gemeente Rheden;

-Vijf boekjes met (fiets-)routes vol persoonlijke verhalen over de landgoederen en buitenplaatsen in de vijf Gelders Arcadië-gemeenten Wageningen, Renkum, Arnhem, Rozendaal en Rheden;

-De Gelders Arcadië app met filmpjes, foto’s, routes en verhalen waarmee plekken en verhalen van de landgoederenzone Gelders Arcadië nog meer tot leven komen, thuis én op locatie.

 

Het project ’Gelders Arcadië: geschiedenis in verhalen’ is een samenwerking van de gemeenten Rheden, Rozendaal, Arnhem, Renkum, Wageningen en Gelders Erfgoed. De boeken en app zijn ontwikkeld door Diepenmaat Uitgeverij & Ontwerpbureau en Hoog + Diep. Het project is mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de Provincie Gelderland. Zie ook www.geldersarcadie.nl (23-10-2015)

 


Eerste prijs voor Europa om de hoek Kijkdagen

 

Het Comité van de Regio’s heeft op 21 oktober jl. de eerste prijs in het kader van de European Public Communication Award 2015 toegekend aan de Nederlandse Europa om de hoek Kijkdagen.

 

De Europa om de hoek Kijkdagen is een jaarlijks evenement dat de managementautoriteiten van de EFRO-programma’s en het ministerie EZ organiseren, in nauwe samenwerking met projectuitvoerders. De jury noemt de Europa om de hoek Kijkdagen the best practice en waardeert de lange termijnwerking van de Kijkdagen, de gecoördineerde aanpak met verschillende partners en de toegankelijke vertaling van de EU-prioriteiten naar de lokale context (Europa om de hoek) in Nederland. De European Public Communication Awards worden uitgereikt aan overheidsdiensten die op nationaal, regionaal of lokaal niveau een opmerkelijke communicatiecampagne of -strategie m.b.t de Europese Unie hebben ontwikkeld.


De prijs is tijdens de jaarlijkse EuroPCom conferentie van het Europese Comité van de Regio’s (900 deelnemers) overhandigd aan Ruud van Raak (vertegenwoordiger MA’s) en Odilia Knap (ministerie EZ). De prijs werd uitgereikt door de premier van Luxemburg Xavier Bettel, in het bijzijn van Sylvie Guillaume, Vice-President van het Europees Parlement en Luc van der Brande, Vice-President van het Comité van de Regio’s.Europa om de hoek Kijkdagen

 

In Nederland zijn er honderden projecten die financieel worden ondersteund door de diverse Europese fondsen. De Europese Commissie en de Nederlandse overheid vinden het belangrijk om te laten zien wat er met dit geld gebeurt. Daarom organiseren de Europese fondsen in Nederland en het coördinerend ministerie van Economische Zaken sinds 2010 ieder jaar de Europa om de hoek Kijkdagen.  Veel van deze projecten zijn normaal gesproken niet toegankelijk voor het grote publiek. Tijdens de Europa om de hoek Kijkdagen opent een groot aantal projecten hun deuren om te laten zien wat zij precies doen met het Europese geld. Op die manier zijn het de projecten zelf die het verhaal vertellen in plaats van de overheid. Ook in 2016 worden er weer Europa om de hoek Kijkdagen georganiseerd. Dit keer op 13 en 14 mei.

 

Dank aan projecten

Deze fantastische beloning is uiteraard vooral ook te danken aan de enthousiaste bijdragen van alle projectuitvoerders. Zij stellen hun projecten tijdens de Europa om de hoek Kijkdagen open om het Nederlandse publiek kennis te laten maken met de impact die de Europese subsidies hebben in de eigen regio.

 

Frankrijk 2e en Bulgarije 3e

De Europa om de hoek Kijkdagen is één van de drie winnaars van de European Public Communication Awards 2015. Frankrijk kreeg de tweede prijs uitgereikt voor ‘Notre pays bouge, l’Europe s’engage’, Bulgarije mocht de derde prijs in ontvangst nemen voor het project ‘Let’s create together Bulgaria 2020′.

 

Bekijk hier de film over de prijswinnaars. Informatie over de winnende projecten is beschikbaar via de EuroPCom website. Voor meer informatie over de Europa om de hoek Kijkdagen zie www.europaomdehoek.nl.

 

 

Tips voor de eindafrekening van uw project


Op 31 december 2015 loopt het EFRO programma GO 2007-2013 af. Veel projecten hebben hierdoor een einddatum in de laatste maanden van 2015 en dat betekent dat de subsidieverlening afgewikkeld kan worden.


Voor de afwikkeling van de EFRO subsidie moet een verzoek tot subsidievaststelling, ook wel einddeclaratie genoemd, bij de managementautoriteit worden (MA) ingediend. voor enkele tips voor het opstellen van het verzoek tot subsidie-vaststelling hebben wij enkele tips:Lees meer >

(23september 2015)

  

Jaarverslag 2014

 

Het jaarverslag van het EFRO –programma ‘Gelderland & Overijssel – Gebundelde Innovatiekracht’ is online beschikbaar.

Download hier uw jaarverslag.
(11 juni 2015)

 

 

Bezoek de Europa om de Hoek Kijkdagen op  8,9 of 10 mei

Op 8, 9, 10 mei kan iedereen zien wat er gebeurt met geld uit Europese subsidieprogramma’s. Tijdens de Europa Kijkdagen zijn projecten in Gelderland en Overijssel maar ook in de rest van Nederland toegankelijk voor publiek.

 

In Overijssel doen de volgende projecten mee:

- Energiemuseum HEIM in Hengelo

- Platform for innovation Excellence OICAM in Nijverdal

- De Creatieve Coöperatie in Zwolle

- Multitooltrac in Almelo (zie filmpje)

In Gelderland kun je bijvoorbeeld een kijkje nemen bij:
- De Faculteit Natuurwetenschappen van de Radboud (negen projecten)
- Een fietstocht langs Dijkgeheimen in Leur (iets ten westen van Wijchen)
- De Biezantyn voorzieningenhart in het Waterkwartier te Nijmegen
- Innosportlab in Papendal (zie filmpje)


Anderen uitnodigen of informeren kan via:
Twitter #EUkijk2015: www.twitter.com/europaomdehoek
YouTube: www.youtube.com/europaomdehoek
Instagram: http://instagram.com/eukijkdagen
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/europa-om-de-hoek

 

Europese subsidie voor promotie recreatie rond rivieren Arnhem-Nijmegen

 

Voor het project Waterkracht-Promotiekracht ontvangt het Regionaal Bureau voor Toerisme Knooppunt Arnhem-Nijmegen (RBT-KAN) 125.000 euro subsidie uit het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO).
 

Het project richt zich op versterking van het toerisme rond de rivieren in het gebied Arnhem-Nijmegen. De subsidie zal met name worden gebruikt voor activiteiten rondom toeristische informatievoorziening en fietsroutes langs de rivieren. Bij de aanleglocaties en aan boord van de pendelboten op Rijn, Waal en IJssel komen informatievoorzieningen over de vaar- en recreatiemogelijkheden. Langs de rivieren worden fietsroutes ontwikkeld in het teken vancultuurhistorie (verdedigingswerken, steenfabrieken), recreatie langs oevers en buitenkunst.

Waterkracht-Promotiekracht van RTB-KAN is een vervolg op eerdere projecten gericht op het versterken van toerisme rond de rivieren. Het past goed binnen de doelstellingen van GO-gebundelde innovatiekracht omdat de regionale attractiviteit en de toeristisch-creatieve markt worden gestimuleerd. Dit versterkt de uitstraling van Oost-Nederland. Met het project worden drie bruto arbeidsplaatsen gecreëerd (10-03-2015).

 

Europese subsidie voor ’Platform for Innovation Excellence’ in Overijssel

 

Het Open Innovatie Centrum Advanced Materials (OICAM) en Reden B.V. (Research Development Nederland) ontvangen een subsidie van bijna € 250.000 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de provincie Overijssel en het Rijk.

 

Met het innovatieplatform willen de initiatiefnemers de slaagkans van New Business Development projecten (NBD) verhogen. Dit door het innovatieproces beter te organiseren met behulp van een toolbox, databases en praktische, tastbare oplossingen (proof of concepts – demonstrators) en het creëren van een innovation community. De aanleiding is dat in innovatietrajecten slechts een klein deel (20%) van de NBD-projecten succesvol is.
 

Bij NBD-projecten gaat het om het op de markt brengen van nieuwe producten, aanverwante of nieuwe markten met (nagenoeg) dezelfde producten en verbeterde of nieuwe technologie. Dit vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Via het toekomstige integrale platform van OICAM kunnen bedrijven, kennisinstellingen en andere programma’s nog intensiever met elkaar samenwerken om de kenniseconomie en ondernemerschap te versterken. OICAM (Nijverdal) werkt samen met onder andere Saxion, Kennispark, Stichting AMMON en andere Open innovatiecentra zoals VKON en Texperium. Reden B.V. (Hengelo) is gespecialiseerd in eindige elementen analyse waarmee je virtueel producten kunt testen. Door de aanwezigheid van laboratoriumvoorzieningen en apparatuur voor proeffabricage kunnen innovaties en uitvloeisels hiervan snel en goedkoop worden gerealiseerd. Doordat meerdere projecten naast elkaar plaatsvinden, vindt kruisbestuiving plaats. Dit leidt weer tot nieuwe ideeën en nieuwe bedrijven.


Met het project worden vier nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd en wordt € 112.861,- aan private vervolginvesteringen uitgelokt. De totale projectkosten bedragen € 490.025,-.

Het opzetten van dit Platform for Innovation Excellence is onderdeel van de strategie voor duurzame, economische groei om te komen tot een grotere concurrentiekracht en draagt bij aan het innovatieve imago van Oost-Nederland (10-03-2015).

 

Nieuwe versie controleprotocol beschikbaar

 

Op 17 februari heeft de Managementautoriteit een nieuwe versie van het controleprotocol (versie 4.0) vastgesteld.


Dit controleprotocol is bedoeld voor de huisaccountant van de begunstigde. De accountant dient dit te gebruiken voor de controle van het financiële verslag van de eindrapportage. Op deze manier kunnen subsidies uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) definitief worden vastgesteld.


Nieuwe Aanbestedingswet
Aanpassing van het controleprotocol ten opzichte van versie 3.0 uit augustus 2012 was noodzakelijk. De reden hiervoor is de nieuwe Aanbestedingswet. Verder is er sprake van voortschrijdend inzicht als het gaat om de toepassing van Europese regelgeving in de praktijk.
Contactgegevens financieel specialist
In het controleprotocol verzoeken wij de accountant om zich voorafgaand aan de controle kenbaar te maken bij een financieel specialist van het GO-programma, zodat eventuele aandachtspunten voor de controle doorgenomen kunnen worden. De accountant kan zich kenbaar maken bij de heer Cremers, bereikbaar op h.cremers@gelderland.nl.


Website
Alle penvoerders van projecten hebben het nieuwe controleprotocol inmiddels per e-mail ontvangen. Het staat ook op deze website onder 'Eindrapportage en subsidievaststelling'. Penvoerders dienen hun accountant te informeren over het nieuwe controleprotocol (10-03-2015).
 

Doe mee met de 'Europa om de hoek Kijkdagen 2015'

 

Dit jaar organiseren diverse Europese subsidieprogramma’s in Nederland voor de vijfde keer gezamenlijk de Europa om de hoek Kijkdagen. Tijdens deze dagen willen we zo veel mogelijk mensen laten zien wat er - bij hen om de hoek - allemaal gebeurt met Europees geld. 

 

De Europa om de hoek Kijkdagen vinden plaats op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 mei. De afgelopen edities waren een groot succes. Meer dan 100 projecten zetten ieder jaar hun deuren open. Zij genoten van de aandacht van zowel bezoekers als pers en media.

 

Wordt uw project deels met Europees geld gefinancierd? De Kijkdagen bieden u dan ook een ideaal platform om uw project, werkzaamheden en resultaten aan iedereen te laten zien. Graag nodigen wij u uit om met uw project deel te nemen aan de Europa om de hoek Kijkdagen 2015.

Deelnemen aan de Kijkdagen kan veel aandacht voor uw project opleveren. Nieuwsgierig? Bekijk de trailer over de Kijkdagen en kom er achter dat meedoen heel eenvoudig is.

 

Bent u trots op uw project en wilt u dat graag laten zien? Meld u dan nu aan voor de Europa om de hoek Kijkdagen 2015! (10-03-2015).

 

Europese subsidie voor Quality Slicer van consortium Braakhuis Borne Machine- en Apparatenbouw BV en TCPM Oost BV
 

De twee samenwerkende MKB-ers ontvangen in totaal bijna vijf ton subsidie van het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO), het rijk en de provincie Overijssel. Met de toegezegde bijdrage wordt een volautomatische vleessnijmachine verder ontwikkeld zodat deze in een winkelomgeving kan worden getest.

 

In de supermarkten in Nederland wordt ca. 90% van de in de winkel verkochte vleeswaren fabrieksmatig gesneden, verpakt en door begassing langer houdbaar gemaakt. Met de Quality Slicer worden transport, snijden en koelen in één machine verenigd. De klant maakt in de winkel zelf de keuze voor het product, dikte en gewicht. De bestelling wordt vervolgens door de machine zichtbaar gesneden en verpakt. De vleeswaren worden nu wel versgesneden in de winkel aangeboden. Dit leidt tot vermindering van weggooien vlees, verpakkingen (plastic) en het gebruik van gas bij het verpakken. Het project leidt naar verwachting tot minimaal 8 nieuwe arbeidsplaatsen.
Innovatie is een belangrijk speerpunt van het Operationeel Programma Oost-Nederland om de concurrentiekracht van Oost-Nederland te versterken. (10-02-2015)
 

Europese subsidie voor stimuleren jonge Life Sciences & HighTech bedrijven op NovioTech Campus in Nijmegen
 

Met de toezegging van 34.151,- euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ontvangt NTC ook een bedrag van 182.349,- euro (cofinanciering) van de provincie Gelderland.

De totale subsidie van meer dan twee ton is bedoeld om uitvoering te geven aan een Business Development programma voor het stimuleren van nieuwe, jonge bedrijven.

Op de NTC campus krijgen jonge, beginnende bedrijven in Lifesciences en High Tech de kans om door te groeien, bedrijfsactiviteiten te ontplooien en samen te werken met anderen. Om dit te stimuleren heeft NTC samen met een groot aantal partners een Business Devellopment programma opgesteld. Het programma omvat activiteiten op het gebied van het creëren van nieuwe business, scouting en screening, marketing en acquisitie, het beschikbaar maken van werk- en vestigingslocaties op de campus en kennisoverdracht.NTC wil uitgroeien tot het centrale punt van Nederland voor bedrijven op het gebied van Life Sciences en High Tech.
Het versterken van kennisclusters voeding, gezondheid en technologie en crossovers past goed binnen de doelen van het GO-EFRO programma 2007-2014. (10-02-2015)

 

Zwolle ontvangt ruim 1,3 miljoen euro uit Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)


Goed nieuws: de gemeente Zwolle kan €1.325.000 tegemoet zien voor drie vernieuwings-, verbeteringsprojecten in de stad Zwolle.

Negenenhalve ton wordt beschikbaar gesteld voor de reconstructie van de Burgemeester Roelenweg. Hier wordt de rotonde vergroot en worden voorzieningen gerealiseerd die de veiligheid van fietsers verbeteren. Ook wordt een busbaan, aangelegd en worden groenvoorzieningen en verlichting vernieuwd. Binnen de werkzaamheden worden het oostelijk deel van de Burgemeester Roelenweg, het noordelijk deel van de Pannekoekendijk, de Schuttevaerkade en de tussenliggende rotonde gereconstrueerd.

Tweeënhalve ton ontvangt de gemeente voor het realiseren van een zogeheten ‘havenmeestervoorziening’ op het Rodetorenplein. Het nieuwe gebouw biedt plaats aan douches en toiletten voor bezoekers van de passantenhaven. Ook komt er een installatie voor het verzamelen van scheepsafvalwater van pleziervaartuigen en een kantoortje voor de havenmeester. Tijdens marktdagen kunnen ook de markmeesters hier kantoor houden. In het gebouw worden ook de technische installaties voor riolering e.d. opgenomen. Hierdoor kunnen de losse kasten op het plein verdwijnen en is het Rodetorenplein beter geschikt voor evenementen.

Voor de verbeteringen aan het centrumgebied Stadshagen Zwolle draagt het Europees fonds 125.000 euro bij. De aanpassingen in het openbaar gebied (banken, winkelwagenvang, groen, verlichting) moeten het winkelcentrum gezelliger maken waardoor bezoekers zich er beter thuis voelen. Door het toevoegen van een pleintje aan de Bélvèderelaan wordt ook alvast voorgesorteerd op de toekomstige planvorming van de uitbreiding van het winkelcentrum Stadshagen en het verder verbeteren van de verkeersveiligheid. Het plein wordt straks onderdeel van de integrale planvorming.

Door al deze maatregelen verbetert de bereikbaarheid en de mobiliteit en het leef- en vestigingsklimaat in de regio. Dit maakt dat de projecten goed passen binnen de doelstellingen van het EFRO-programma voor Oost-Nederland.

 

EFRO programma Oost-Nederland 2014-2020 als eerste akkoord door EU

 

De Europese Unie heeft het Oost-Nederlandse voorstel voor de besteding van ruim honderd miljoen aan EFRO-subsidies goedgekeurd, als eerste van de vier Nederlandse regio’s.

Eerder dit jaar hebben de provinciebesturen van Gelderland en Overijssel samen met de grote steden en het Rijk een programmavoorstel ingediend bij de Europese Commissie. Met deze goedkeuring is zekerheid verkregen dat Europa het budget van ruim honderd miljoen euro definitief beschikbaar stelt voor het stimuleren van innovatie en het bevorderen van een koolstofarme economie in Oost-Nederland.
 

Concurrentiepositie versterken

Met het EFRO-programma 2014-2020 wil Oost-Nederland haar regionale concurrentiepositie verder versterken. Hierbij sluit Oost-Nederland aan op grote maatschappelijke vraagstukken waar Europa voor staat.
Uitdagingen die vragen om innovatieve oplossingen, zijn ondermeer: voedselzekerheid, vergrijzing en gezondheid, klimaatverandering, schone en efficiënte energie en beschikbaarheid van grondstoffen. Antwoorden komen onder andere voort uit de ontwikkeling van belangrijke sleuteltechnologieën, zoals micro- en nano-elektronica, nanotechnologie, geavanceerde materialen en biotechnologie.
Oost-Nederland zet in op vier gebieden: High Tech Systemen en Materialen (HTSM), gezondheid (Health), Agrofood en Energie & Milieutechnologie (EMT). Binnen die sectoren beschouwen Gelderland en Overijssel ICT, water, chemie, de creatieve en maakindustrie als sleuteltechnologieën.
 

Cofinanciering

Voorwaarde voor de Europese subsidie is wel dat de beide provincies en het bedrijfsleven ook bijdragen aan innovatie en een economie die minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Dit betekent dat naar verwachting voor de jaren 2014-2020 in totaal 285 euro miljoen geïnvesteerd wordt in innovatie en een koolstofarme economie.
 

Loket

Nu Brussel de EFRO plannen van Gelderland en Overijssel heeft goedgekeurd, kan de laatste hand worden gelegd aan juridische en technische aspecten van de subsidieregeling. Naar verwachting kan het programma begin 2015 van start gaan.Vooral het midden- en kleinbedrijf en kennisinstellingen in Gelderland en Overijssel kunnen de komende jaren aanspraak maken op EFRO-subsidies. Een dergelijke impuls blijkt het meeste effect te hebben als bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen optrekken. Projecten waarin die drie goed samenwerken, maken daarom de meeste kans op een EFRO-subsidie (19 november 2014).

 

Europese subsidie voor infra-onafhankelijke datavoorziening

  

Het project Hipersense van het het consortium Pasman, Neroa, Mecon, Incaa, Radboud Universiteit en de Han ontvangt zesenhalve ton subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

 

Het zogeheten Hipersense (High Performance Remote SENsor SystEms) systeem is een combinatie van high-end data processing met een eigen duurzame energievoorziening. Hiermee wordt voorzien in betrouwbare oplossing voor data- en energievoorziening in afgelegen gebieden, zonder infrastructurele voorzieningen, maar ook in dichtbevolkte gebieden waar het netwerk overbelast is.

Het afzetgebied voor het Hipersense systeem is: telecommunicatie, hoog intensieve dataverwerking, defensie high tech systemen, satellieten, nood hospitaals maar ook voor smart grid oplossingen, evenementen en astronomie.

Binnen dit project wordt de haalbaarheid van het systeem aangetoond en een prototype ontwikkeld. Allego, een dochter onderneming van Alliander, gericht op laadvoorzieningen en e-mobiliteitsoplossingen heeft de locatie Kleefse Waard beschikbaar gesteld om een demonstratiemodel te plaatsen. Het prototype wordt ook als demonstrator ingezet bij vier BlackGEM telescopen in Chili. Dit om de werking te laten zien bij hoge dataverwerkingsvraag en hoge vermogens.

Het project zal op termijn naar verwachting 30 nieuwe arbeidsplaatsen creëren en lokt voor ca. 3,5 miljoen aan vervolginvesteringen uit en past daarom goed in de doelstellingen van het EFRO programma voor Oost Nederland (12 november 2014).

 

Multi Tool Trac: eerst complete elektrische tractor

 

Het consortium Machinefabriek Boessenkool B.V. (Almelo), Wissels Techniek B.V. (Hengelo) en Van Ham Organisatie en Advies (Wageningen) werkt aan de doorontwikkeling van de veelzijdige en innovatieve tractor de ‘Multi Tool Trac’ Het doel is de Multi Tool Trac, die recent de derde plaats behaalde bij de Bronzen Sikkel 2014, door te ontwikkelen tot de eerste complete elektrische tractor. Hiermee wordt zowel nieuwe werkgelegenheid gecreëerd als een bijdrage geleverd aan duurzaamheid. Hiervoor wordt door Provincie Overijssel, het Rijk en Europa in totaal € 436.350,- subsidie beschikbaar gesteld.

 

De Multi Tool Trac is een innovatieve landbouwmachine die schoner en functioneler is dan bestaande tractoren. Het voertuig is modulair te gebruiken waardoor het als basis kan dienen om er een landbouwmachine van te maken die in een specifieke behoefte voorziet.
Het landbouwvoortuig wordt onder andere ontwikkeld voor bedrijven in duurzame akkerbouw, gebiedsbeheerders, geologische onderzoekbureaus en voertuigbouwers.

De doorontwikkeling van de Multi Tool Trac tot de eerste complete elektrische tractor vormt een voorbeeld voor een schonere agrarische sector zonder dat afbreuk wordt gedaan aan benodigde functionaliteiten voor werkzaamheden. Met deze ontwikkeling wordt tevens bijgedragen de maatschappelijke uitdagingen van vermindering van fossiele brandstof.

Om dit deel van het project te realiseren ontvangen de samenwerkende partners Machinefabriek Boessenkool B.V. (Almelo), Wissels Techniek B.V. (Hengelo) en Van Ham Organisatie en Advies (Wageningen) uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het Totaal projectvolume in fase 2 bedraagt € 872.700,-. De subsidie van totaal € 436.350,- bestaat uit 218.175 EFRO, 82.440 provincie Overijssel en 135.735 Rijkscofinanciering EFRO.(28 oktober 2014)

 

Toekomstmuziek voor Friso Kazerne


Het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling draagt ruim één miljoen bij aan de herontwikkeling van de Friso Kazerne in Ede. Het rijksmonumentale gebouw wordt hersteld en in gezet voor culturele activiteiten. Ook het omliggende kazerneterrein wordt geherstructureerd.

Door het herstel en het inzetten van het beeldbepalende Frisogebouw voor culturele activiteiten verwacht de gemeente dat ook vergelijkbare initiatieven zich hier willen vestigen. Met de stichting Akoesticum is al een vestigingsovereenkomst gesloten.
Deze stichting biedt koren, orkesten e.d. gelegenheid voor speciale repetitieruimte en wil als nationaal traningscentrum een soort Papendal voor muziek, dans theater worden.
Een deel van de EFRO-subsidie wordt ook ingezet voor werkzaamheden om het kazerneterrein te herontwikkeling. Door de herinrichting van het Frisopark wordt de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van het openbaar gebied vergroot.

Met de herontwikkeling van overbodig geworden kazerneterreinen wil de gemeente Ede het gebied een impuls geven. Dit om het vestigingsklimaat, en daarmee de werk- en leefomgeving, te verbeteren. Dit past goed binnen de EFRO-doelstellingen. De gemeente Ede ontvangt € 1.040.772, - uit het Gelderse EFRO-budget. De totale kosten bedragen € 5.288.328, -.(28 oktober 2014)

 

Europese subsidie voor open innovatiecentrum The Factory of the Future
 

Technisch textiel zal in de toekomst op nieuwe, slimmere manieren kunnen worden bedrukt en veredeld. Om de maakindustrie te laten zien wat mogelijk is met digitaal finishen van substraten draagt het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO) en het Rijk samen ruim één miljoen euro subsidie bij aan de ontwikkeling van een demonstrator in open innovatiecentrum en ontwikkelingsprogramma The Factory of the Future in Nijverdal. De totale kosten van het project bedragen ongeveer zes miljoen euro.

Het ontwikkelingsprogramma ‘The Factory of the Future; digitaal finishen’ is een initiatief van TenCate met Norma, Gemini Electronics (Limburg) en Reggiani Macchine (Bergamo, Italië). Het consortium heeft als doel een volledig nieuwe aanpak voor het bedrukken (printen) en de eindbewerking (veredelen) van technisch textiel te realiseren voor productie. Procesinnovatie en verduurzamen zijn de kernwoorden in deze geavanceerde aanpak.

Met het nieuwe digitale proces kan volledig gecontroleerd worden gewerkt met inkten en coatingvloeistoffen. Dit gaat verspilling tegen en levert forse besparingen van energie, water en chemicaliën op. Technisch textiele substraten kunnen op nieuwe manieren worden bewerkt waardoor ook nieuwe functionaliteiten kunnen worden toegepast, naast reguliere druk- en veredelprocessen. Individueel maatwerk (mass customization en on-demand delivery) wordt mogelijk met deze digitale technologie, waardoor structureel minder voorraadvorming nodig is. Ook in andere sectoren binnen de (technisch) textielindustrie kan deze baanbrekende innovatie worden toegepast. Bij TenCate Digital Finishing in Nijverdal is een open innovatieomgeving gecreëerd, waar de technologie verder wordt doorontwikkeld. Het resultaat is een 'demonstrator' waarmee aan de maakindustrie wordt gepresenteerd wat mogelijk is met deze nieuwe technologische aanpak.
 

Werkgelegenheid
Het open innovatiecentrum en ontwikkelingsprogramma The Factory of the Future sluit aan bij technologische innovaties in de maakindustrie in Oost-Nederland, waarbij productieprocessen duurzamer worden en onderlinge (digitale) communicatie en logistieke afstemming in productienetwerken mogelijk worden gemaakt (smart factories-projecten). De projecten beogen een impuls te geven aan de Nederlandse maakindustrie teneinde deze concurrerender, kostenefficiënter en flexibeler te maken. Slimme, technologisch hoogwaardige maakprocessen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan toekomstige groei. Dit is tevens positief voor de werkgelegenheid, in het bijzonder in Oost-Nederland. Naar verwachting levert deze ontwikkeling in de komende vijf jaar regionaal tenminste 50 tot 100 directe arbeidsplaatsen op.

Innovatie is een belangrijk speerpunt van het Operationeel Programma Oost-Nederland om de concurrentiekracht van Oost-Nederland te versterken. Het project ontvangt in totaal € 1.026.179,- subsidie vanuit het EFRO budget en het Rijk. (28 oktober 2014)
 

Westelijke singels weer visitekaartje Arnhem


Om het oorspronkelijke groene en ruimtelijke imago van de Westelijke singels in de stad ere te herstellen ontvangt de gemeente Arnhem een bijdrage van € 728.029,- uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Westelijk Singels betreft het gebied tussen Willemsplein, Nieuwe Plein en Roermondsplein. Door de oversteek van Arnhem Centraal naar het Nieuwe Plein opnieuw in te richten wil de gemeente Arnhem voor bezoekers en inwoners een veilig en aangenaam verblijfsgebied te creëren.
Directe aanleiding hiervoor is de nieuwbouw van het station Arnhem Centraal en het nieuwe Kenniscluster "Rozet" als onderdeel van het project Rijnboog. Om deze en de nog te realiseren voorzieningen in het Rijnboog gebied goed te kunnen laten functioneren en de Arnhemse binnenstad optimaal van de nieuwe ontwikkelingen te laten profiteren zijn veilge en aantrekkelijk looproutes nodig. De looproutes moeten het station Arnhem Centraal,binnenstad, Rijnbooggebied en de Rijnkade via de Westelijke Singels met elkaar verbinden.
Daarnaast vormden de singels van oudsher al een gezichtsbepalende entree van de stad met aanliggende historische gebouwen als Music Sacrum, Rembrandt Theater, Luxor en de schouwburg. Met de uitvoer van dit project moeten de Westelijke singels het visitekaartje van de stad worden en een bijdrage leveren aan een groen imago waarbij de publieke functie wordt opgewaardeerd en het parkachtige karakter in ere hersteld.
Het project maakt onderdeel uit van de grote herstructurering van de Arnhemse binnenstad en draagt bij aan de nationale en regionale beleidsopgaven.(28 oktober 2014) 

 

Vierenhalve ton subsidie voor opknapbeurt Brinklaan Apeldoorn

 

Voor de herinrichting van de openbare ruimte tussen de Brinklaan en de Hoofdstraat-Midden ontvangt de gemeente Apeldoorn vierenhalve ton subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Dit is bijna de helft van de totale kosten.

 

De huidige inrichting van het gebied stamt uit begin jaren negentig en is versleten. Daarbij komt dat de Brinklaan een aanlooproute naar de binnenstad is waar een toenemende leegstand van winkelpanden is.Hierdoor is verpaupering van het gebeid ontstaan met de daarbij samenhangende niet gewenste activiteiten. Dit resulteert in overlast voor de omwonenden en ondernemers en gaat zeker ook gepaard met een onveilig gevoel in het gebied.
Door de herinrichting van het gebied wil de gemeente naast een economisch impuls ook de veiligheid verbeteren en daarmee een positieve bijdrage aan het vestigingsklimaat in de wijk leveren.(28 oktober 2014)
 

Creatieve Coöperatie ‘hart’ voor creatief ondernemerschap Zwolle
 

Om het vroegere schoolgebouw aan de Esdoornstraat nog beter geschikt te maken als broedplaats voor creatief ondernemerschap ontvangt de stichting ‘Cibap’ twee ton subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

De Creatieve Coöperatie wil de ontmoeting tussen kunst en ondernemen faciliteren en daarmee 'het hart' zijn van creatief ondernemerschap in Zwolle. Deze ambitie overstijgt de ruimtelijke beperking van het gebouw maar het gebouw vormt als broedplaats wel de basis.
Met de beschikbaar gestelde subsidie worden een aantal basale voorzieningen en bouwkundige zaken op orde gebracht zoals veiligheidsmaatregelen en duurzaamheids-voorzieningen. Verder wordt budget ingezet voor het realiseren van aantrekkelijke en veelzijdige werkruimtes. Een fotostudio, workshopruimte, een creatief atelier en flexibele werkplekken gaan ervoor zorgen dat straks voor alle soorten van gebruikers passende ruimte te vinden is. Tegelijkertijd moet het gebouw zo aantrekkelijk zijn dat de Creatieve Coöperatie een magneet wordt voor andere ondernemers in de creatieve industrie.
De ruimtes in de Creatieve Coöperatie zijn beschikbaar voor ondernemers in de creatieve industrie, starters, ZZP-ers, MKB-ers, studenten die aan het ondernemerschap willen ruiken en of mensen die overwegen hun passie om te zetten in creatief ondernemerschap. (28 oktober 2014)

 

Sanctiebeleid EFRO programma 2007-2013Regio Oost-Nederland gewijzigd


GO Oost-Nederland heeft als EFRO programma een eigen sanctiebeleid. Onlangs heeft er een herziening plaatsgevonden en is het nieuwe Sanctiebeleid EFRO programma 2007-2013, Regio Oost-Nederland 2014 vastgesteld. Dit sanctiebeleid treedt op 1 oktober 2014 in werking en is van toepassing op gebreken die vanaf deze datum worden geconstateerd.

 

Indien zich onregelmatigheden voordoen bij een project, die ontstaan door het niet volgen van de Europese en/of nationale regels, worden sancties opgelegd als onderdeel van het controle en beheersysteem. Op 19 december 2013 heeft de Europese Commissie nieuwe richtsnoeren inzake financiële correcties bij niet-correct aanbesteden vastgesteld. De aanpassingen naar aanleiding van deze richtsnoerenzijn verwerkt in het nieuwe Sanctiebeleid EFRO programma 2007-2013, Regio Oost Nederland 2014. Het oude Sanctiebeleid EFRO programma 2007-2013, Regio Oost-Nederland 2011 wordt ingetrokken. De bevoegdheid om sancties vast te stellen en uit te voeren ligt bij het College van Gelderland in haar hoedanigheid als Beheersautoriteit Oost-Nederland. De nieuwe gewijzigde regels zijn op 16 september 2014 vastgesteld en te vinden onder downloads (28 september 2014)
 

Gelders Arcadië komt in verhalen opnieuw tot leven
 

Vijf Veluwse gemeenten krijgen voor het project ‘Gelders Arcadië: geschiedenis in verhalen’ € 167.052 subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit is ruim de helft van de totale kosten.


Het project gaat verhalen over de rijke historie van de Veluwse landgoederenzone verzamelen, vastleggen en verspreiden en beleefbaar maken voor recreanten en toeristen. Met een app komt het verleden op smartphone of tablet weer tot leven. Op historische plekken speelt de app geluidsfragmenten af en worden filmpjes en foto’s getoond. Ondernemers kunnen de app ook benutten om toeristische arrangementen aan te bieden.
  

Nijhoff
Het gaat om de gemeenten Rheden, Rozendaal, Renkum, Arnhem en Wageningen. Dit ‘Gelders Arcadië’ wordt vooral gekenmerkt door de combinatie van een stuwwal met de uiterwaarden van Rijn en IJssel. In het verleden zijn er veel prachtige kastelen en landhuizen en villa’s gebouwd. Bekende voorbeelden zijn Rosendael, Middachten, Sonsbeek, Doorwerth, Zypendaal, Oranje Nassau’s Oord en Mariëndaal. De naam Gelders Arcadië is geïnspireerd op de Arnhemse schrijver Isaac Anne Nijhoff (1795-1863). Met zijn wandelingen rond Arnhem in gedachten schreef Nijhoff toen al over het grote aantal landgoederen en buitenplaatsen.
Rheden, Renkum, Rozendaal Arnhem en Wageningen sloten al in 2011 het Convenant Gelders Arcadië. Daarin spraken ze af om gezamenlijk de landgoederenzone als cultuurhistorisch erfgoed te beschermen en toeristisch te vermarkten. Het project ‘Gelders Arcadië: geschiedenis in verhalen’ is één van de acties in dit kader.

(9 september 2014)
 

Twee ton Europese subsidie voor Stuijvenburchplein Eerbeek
 

De Gemeente Brummen krijgt maximaal twee ton uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling om het Stuijvenburchplein in Eerbeek op te knappen.


Brummen is bezig met het centrum van Eerbeek te herstructureren. Daarmee is in totaal ruim 1,2 miljoen gemoeid. Het centrum van Eerbeek wordt aantrekkelijker gemaakt. Dat bevordert het vestigingsklimaat, geeft de leefbaarheid een impuls en trekt recreanten en toeristen naar het centrum van Eerbeek.
Met de EFRO-subsidie kunnen onder meer de verkeers- en groenstructuur van het plein worden verbeterd. Juli volgend jaar moet de opknapbeurt van het Stuijvenburchplein klaar zijn.
(9 september 2014)
 


Europa draagt ruim miljoen bij aan Waalkade-Oost


Nijmegen krijgt maximaal € 1.071.509 uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor de Oostelijk Waalkade. Die kan daarmee aantrekkelijker worden gemaakt voor het toerisme en de binnenvaart.
 
Ook wordt de band van de Waalkade versterkt met de Nijmeegse binnenstad, het natuurcentrum de BasteÍ, de Lindenberghaven, het Valkhofkwartier en het natuurgebied de Ooy. Het plan Waalkade-Oost maakt deel uit van het lopende programma ‘Nijmegen omarmt de Waal’, waarvoor Nijmegen twee jaar geleden de aanzet gaf. Dat behelst concreet vijf grote projecten, waaronder de dijkteruglegging in Lent, verbetering van het Waalfront en denieuwe Stadsbrug.
Met de EFRO-subsidie kan volgend jaar de Lindenberghaven worden aangepast tot historische haven, komt er een groenverbinding tussen Waalkade en ’t Meertje, komt er een openbare aanlegsteiger en wordt de Waalkade toegankelijker gemaakt voor mindervaliden.
(9 september 2014) 

 

Brussel keurt partnerschapsovereenkomst met Nederland goed
 

De Europese Commissie heeft een partnerschapsovereenkomst met Nederland goedgekeurd waarin de strategie voor het optimaal gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen in het hele land is bepaald. De overeenkomst van vandaag maakt de weg vrij voor een totaalbedrag van 1,4 miljard euro aan investeringen in het kader van het cohesiebeleid in de periode 2014-2020. Nederland ontvangt tevens 607 miljoen euro voor plattelandsontwikkeling en 102 miljoen euro voor visserij en de maritieme sector.

 

De EU-investeringen zullen de werkloosheid helpen aanpakken en het concurrentievermogen en de economische groei bevorderen doordat steun wordt verleend aan innovatie, opleiding en scholing in steden en plattelandsgebieden. Bovendien zal ondernemerschap worden bevorderd, sociale uitsluiting worden bestreden en worden bijgedragen aan de ontwikkeling van een milieuvriendelijke en hulpbronnenefficiënte economie.
De Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) zijn: het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.

Naar aanleiding van de goedkeuring zei Johannes Hahn, commissaris voor regionaal beleid: "Met het krachtige en strategische investeringsplan dat wij vandaag hebben goedgekeurd, wordt Nederland op weg geholpen om in de komende tien jaar banen en groei te creëren. Uit deze partnerschapsovereenkomst blijkt dat de Europese Commissie en Nederland samen vastbesloten zijn de EU-financiering zo efficiënt mogelijk te besteden. Onze investeringen moeten volgens het nieuwe cohesiebeleid strategisch zijn en zullen met name gericht zijn op de reële economie, duurzame groei en investeringen in mensen. Daarbij moet kwaliteit, en niet snelheid, vooropstaan en in de komende maanden zullen wij ons inzetten om te onderhandelen over zo goed mogelijke investeringen door de Europese structuur- en investeringsfondsen in 2014-2020. Om te zorgen voor programma's van goede kwaliteit, is inzet van alle partijen nodig."
Over Nederland zei commissaris Hahn: "Deze investeringsstrategie bouwt voort op de belangrijke bijdrage die Nederland al levert om de EU te helpen haar doelen op het gebied van slimme, duurzame en inclusieve groei te bereiken. Met deze partnerschapsovereenkomst beschikt Nederland nu over een stevige basis, die voor alle structuur- en investeringsfondsen geldt, en richtsnoeren biedt voor toekomstige programma's. Zij zullen als hefboom fungeren om het innovatievermogen van het Nederlandse mkb verder te ontwikkelen en zullen de weg banen voor een overgang naar een koolstofarme economie, en aldus het totale concurrentievermogen van Nederland vergroten. De Europese structuur- en investeringsfondsen helpen de Nederlandse regio's en steden deze uitdagingen aangaan."

Alle lidstaten hebben nu hun partnerschapsovereenkomsten bij de Commissie ingediend. De goedkeuring van deze overeenkomsten volgt na een raadplegingsproces.
(Brussel, 22 augustus 2014)
 

Acht ton Europese subsidie voor Waterboulevard Almelo
 

De Europese Unie draagt ruim acht ton bij aan het terugbrengen van het kanaal in de binnenstad van Almelo. Zelf betaalt de stad bijna een miljoen voor de ontwikkeling van de `Waterboulevard Almelo'.

 

Almelo wil de Waterboulevard opknappen en laten aansluiten op het gebied rond stadhuis, rechtbank, Twenteplein en kanaal. Daarvoor moet de Egbert Gorterstraat anders worden ingericht, met onder andere een nieuwe looproute inclusief de aanleg van verlichting, bestrating en beplanting. Ook komt er een kano-onderdoorgang onder de straat.
Daarmee is in totaal een investering van ruim € 1,75 miljoen gemoeid. De Gemeente Almelo betaalt € 954.375, EFRO draagt € 800.259 bij.
(14 juli 2014)

 

Europa betaalt ruim helft fietssnelweg F35 Zenderen-Almelo
 

De Europese Unie draagt ruim de helft bij van de aanlegkosten van de fietssnelweg F35 tussen Zenderen en Almelo, onderdeel van de hoofdroute Almelo-Borne-Hengelo-Enschede. Doordat de fietssnelweg nauwelijks kruisingen krijgt en fietsers meestal voorrang hebben, kunnen die sneller opschieten.

 

De aanleg van het traject Zenderen-Almelo, kost € 428.230. Uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) komt € 238.930, de rest betalen de Regio Twente en de Gemeente Borne.
De hoop is dat met de komst van de fietssnelweg de verkeersstromen veranderen: minder auto’s en meer fietsen. Daardoor ontstaan minder files op de autoroutes naar stadscentra, stations, kantoren en evenementenlocaties. Bovendien levert dat minder lawaai en broeikasgas op.
(9 juli 2014)

 

 

Jaarverslag 2013 beschikbaar


Het jaarverslag van het EFRO –programma ‘Gelderland & Overijssel – Gebundelde Innovatiekracht’ is online, in print en in Engelstalige samenvatting beschikbaar.

Download hier uw jaarverslag.
(25 juni 2014)

 

 

'Europa in mijn regio' fotowedstrijd Europese Commissie
 

Houd je camera in de aanslag en grijp deze kans om fotoapparatuur ter waarde van 1000 euro, plus een reisje naar Brussel te winnen!


Deze zomer wordt de derde jaarlijkse fotowedstrijd 'Europa in mijn regio' gehouden. Ook dit jaar is het de bedoeling om mensen bewuster te maken van projecten die financiering hebben ontvangen in het kader van het regionaal beleid van de EU.
Net als in andere jaren wordt de wedstrijd gehouden via de Facebook-pagina van de Europese Commissie. Inzendingen kunnen worden ingediend tot maandag 25 augustus 2014 (om 12.00 uur). De honderd foto’s met het grootste aantal stemmen, plus maximaal vijftig ‘wildcards’ (foto’s die niet zijn opgenomen in de eerste groep met de meeste stemmen) worden voorgelegd aan een jury van drie professionele fotografen. Zij bepalen de drie winnaars.

De winnaars ontvangen hun prijzen – een reisje naar Brussel en een tegoedbon ter waarde van € 1.000 aan digitale camera-apparatuur – tijdens de OPEN DAYS 2014 in oktober.
Om te zorgen voor meer aandacht en shares, kunt u de officiële hashtag van de wedstrijd gebruiken wanneer u uw inzending deelt op Facebook of Twitter: #EUmyRegion.
De Facebook-app (alleen beschikbaar in het Engels) is hier te vinden.

(25 juni 2014)

 

EFRO-subsidie beschikbaar door vrijval van projecten

 

Vandaag (zaterdag 10 mei 2014) is een nieuw subsidieplafond in werking getreden voor de Regeling EFRO Doelstelling 2 Programmaperiode 2007-2013 prioriteit 1: aan Europese financiering voor 2014 € 690.380 voor Gelderland en € 1.418.064 voor Overijssel. Daarnaast aan Rijkscofinanciering dit jaar (2014) € 0 voor Gelderland en € 888.932 voor Overijssel. Voor volgend jaar (2015) zijn al deze subsidieplafonds vastgesteld op € 0.

 

Dat betekent dat er meer ruimte is voor subsidieverlening dan aanvankelijk was voorzien. Dat komt door meevallers bij een aantal lopende projecten, waardoor al verleende subsidies lager uitvallen. Het is niet zinvol om ook in 2015 nog subsidies uit deze regeling toe te kennen, omdat de huidige EFRO-regeling afloopt en projecten dan niet meer op tijd kunnen worden afgerond.
GS van Gelderland hebben daartoe besloten in de rol van Managementautoriteit van EFRO in Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel). Zo wordt de maximale uitnutting van Europese middelen zeker gesteld en krijgen potentiële aanvragers duidelijkheid over hoeveel middelen nog beschikbaar zijn voor subsidieverlening.
 

Meer weten over de totale hoogte van de subsidies? Klik hier: Gewijzigde Subsidieplafonds Operationeel Programma EFRO 2007-2013

(10 mei 2014)
 

Europese subsidie voor Nijmeegse gelpleister

 

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) draagt ruim 270.000 euro bij aan de ontwikkeling van een nieuw hydrogel-wondverband. Dat kan worden gebruikt voor chronische wonden zoals voorkomen bij diabetes, doorligwonden en brandwonden. De zogenaamde thermo-reversibele hydrogel is ontwikkeld in Nijmegen en levert naar schatting 21 nieuwe banen op.

 

De FlowPlast gedoopt vinding zorgt dat de wond heelt en voorkomt infecties. Daarvoor werden al eerder gels gebruikt, maar die vertonen ook tekortkomingen. Ze sluiten niet precies aan op het wondoppervlak en maken bij verwijdering opnieuw een wond. De nieuwe FlowPlast hydrogel kent die problemen niet.
FlowPlast is ontwikkeld door het Institute for Molecules and Materials van de Radboud Universiteit Nijmegen, Radboud UMC en Chiralix. Zij krijgen nu van € 271.318 uit het Gelderse EFRO-budget om het wondverband te valideren voor de beoogde toepassingen en te laten certificeren voor toelating op de medische markt. Zelf steken de projectpartners daar € 267.071 in. De verwachting is dat daarnaast nog circa een ton aan private vervolginvesteringen uitlokt.
(7 mei 2014)

 

Europa Kijk dagen: open huis EU-projecten op 9, 10 en 11 mei

 

Door de EU (mede) mogelijk gemaakte projecten houden op 9, 10 en/of 11 mei open huis. Tijdens deze jaarlijkse Europa Kijk Dagen laat de Europese Unie zien hoe Europees geld wordt geïnvesteerd, ook in Nederland.

 

Het jaarlijkse evenement vindt voor de vierde keer plaats. Tijdens de Europa Kijk Dagen laten de met Europees geld gesteunde projecten zien wat er met dat geld allemaal gebeurt. Er doen tot nu toe meer dan 100 projecten mee. Zij zetten allemaal hun deuren open voor het publiek en laten zien wat ze de afgelopen tijd hebben bereikt en waar ze trots op zijn.
In Gelderland doen onder meer mee: de nieuwbouw van de Nijmeegse poptempel Doornroosje, de innovatieve elektrische tractor Multi Tool Trac in Hengelo en De vergeten Gelderse Grebbelinie De Spees in Opheusden.
In Overijssel doen onder meer mee: het Geert Groote Huis in Deventer, het Europa Ayurveda Centrum (EAC) in Witharen (ontwikkelt met Wageningen Universiteit een traditioneel kruidenpreparaat tegen Diabetes Mellitus type 2) en museum De Laarman in Luttenberg.
Alle deelnemende projecten, de dagen waarop ze meedoen, openingstijden en andere bezoekersinformatie zijn te vinden op de landelijke website www.europaomdehoek/kijkdagen.

(28 april 2014)

 

Deventer mag subsidie overhevelen van Binnenstaddistributie naar Ondernemershuis

 

Deventer mag een kleine EFRO-subsidie voor het project Duurzame Binnenstaddistributie overhevelen naar het Ondernemershuis. Het gaat om een bedrag van ruim 26.000 euro. Het Ondernemershuis kreeg al € 260.000 uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

 

Dat heeft de EFRO-Managementautoriteit (uitvoeringsorganisatie) voor provincie Gelderland en Overijssel besloten.
Omdat het project Duurzame Binnenstaddistributie geen EFRO-steun nodig bleek te hebben, trok Deventer die aanvraag in. Het Ondernemershuis kreeg al EFRO-subsidie, maar kan nog wel wat extra gebruiken. Vooral voor de bundeling van verschillende ondernemers-ondersteunende partijen in één loket (‘Ondernemershuis XL’) .
Sinds de start in het najaar van 2012 boekt het Deventer Ondernemershuis goede resultaten: bijna zeshonderd ondernemers en mensen die overwogen een bedrijf te beginnen, klopten er aan voor informatie en advies. Bijna honderd startende ondernemers kregen daarbij steun van het Ondernemershuis.
(24 april 2014)
 

 

 

Twee mln Europese subsidie voor nieuw NS-station Goffert

 

‘Europa’ draagt aan het nieuwe Nijmeegse NS-station Goffert twee miljoen euro bij voor de bouw van het perron en de perronkap en het verleggen van het bestaande snelfietspad. Daarmee is in totaal 5,2 miljoen euro gemoeid. De Stadsregio Arnhem Nijmegen betaalt de overige 3,2 miljoen.

 

Winkelsteeg, het gebied rond het station, is voor de regio-Nijmegen een economische motor. De Provincie Gelderland – uitvoeringsorganisatie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in Oost-Nederland – verwacht dat het nieuwe NS-station die aanjaagfunctie van Winkelsteeg nog meer zal stimuleren. Vooruitlopend op de komst van de spoorverbinding besloot onlangs RoyalHaskoning/DHV zich al met 350 medewerkers o


tekstgrootte
A-  A+